چارت درسی

برنامه کلاسی پایه اول

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
شنبه
قرآن
بخوانیم
بنویسیم
ریاضی
هنر
یک شنبه
بخوانیم
بنویسیم
املا
ریاضی
علوم
دوشنبه
قرآن
علوم
بخوانیم
بنویسیم
ریاضی
سه شنبه
بخوانیم
بنویسیم
املا
ریاضی
ورزش
چهار شنبه
علوم
ریاضی تکمیلی تمرینی
بنویسیم
فارسی
ورزش

برنامه کلاسی پایه دوم

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
شنبه
علوم
ریاضی
فارسی
هدیه های آسمانی/نماز
علوم
یک شنبه
قرآن
کتابخوانی
نگارش
ریاضی
قرآن
دوشنبه
هدیه های آسمانی
علوم
فارسی
ریاضی
فارسی(خوشنویسی)
سه شنبه
ریاضی
ریاضی
فارسی
املا
ورزش
چهار شنبه
هنر
فارسی
رباتیک
نگارش
ریاضی

برنامه کلاسی پایه سوم

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
شنبه
ریاضی
علوم
فارسی
هدیه ها
یک شنبه
علوم
ریاضی
هنر
فارسی
خوشنویسی/نماز
دوشنبه
ریاضی
هدیه ها
فارسی
اجتماعی
فارسی
سه شنبه
ریاضی
فارسی
قرآن
ورزش
اجتماعی
چهار شنبه
ریاضی
رباتیک
اجتماعی
علوم
قرآن

برنامه کلاسی پایه چهارم

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
شنبه
فارسی
اجتماعی
علوم
ریاضی
قرآن
یک شنبه
هنر
هنر
ریاضی
هدیه ها
فارسی
دوشنبه
ریاضی
قرآن
علوم
فارسی
اجتماعی
سه شنبه
اجتماعی
فارسی
ورزش
ریاضی
هدیه ها
چهار شنبه
ریاضی
علوم
هدیه ها
فارسی
رباتیک

برنامه کلاسی پایه پنجم

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
شنبه
علوم
هدیه ها
ریاضی
فارسی
اجتماعی
یک شنبه
قرآن
ریاضی
فارسی
اجتماعی
هنر
دوشنبه
هدیه ها
علوم
فارسی
ریاضی
قرآن
سه شنبه
هدیه ها
ورزش
علوم
هنر
ریاضی
چهار شنبه
اجتماعی
فارسی
ریاضی
رباتیک
فارسی

برنامه کلاسی پایه ششم

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
شنبه
ریاضی
قرآن
فارسی
علوم
فن آوری
یک شنبه
علوم
تفکر
هنر
هنر
ریاضی
دوشنبه
فارسی
اجتماعی
ریاضی
هدیه ها
هدیه ها
سه شنبه
ورزش
ریاضی
قرآن
فارسی
اجتماعی
چهار شنبه
رباتیک
ریاضی
فارسی
علوم
هدیه ها
091266223498