پایه پنجم

برنامه کلاسی پایه پنجم

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
شنبه
علوم
هدیه ها
ریاضی
فارسی
اجتماعی
یک شنبه
قرآن
ریاضی
فارسی
اجتماعی
هنر
دوشنبه
هدیه ها
علوم
فارسی
ریاضی
قرآن
سه شنبه
هدیه ها
ورزش
علوم
هنر
ریاضی
چهار شنبه
اجتماعی
فارسی
ریاضی
رباتیک
فارسی
091266223498