پایه ششم

برنامه کلاسی پایه ششم

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
شنبه
ریاضی
قرآن
فارسی
علوم
فن آوری
یک شنبه
علوم
تفکر
هنر
هنر
ریاضی
دوشنبه
فارسی
اجتماعی
ریاضی
هدیه ها
هدیه ها
سه شنبه
ورزش
ریاضی
قرآن
فارسی
اجتماعی
چهار شنبه
رباتیک
ریاضی
فارسی
علوم
هدیه ها
091266223498