پایه سوم

برنامه کلاسی پایه سوم

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
شنبه
ریاضی
علوم
فارسی
هدیه ها
یک شنبه
علوم
ریاضی
هنر
فارسی
خوشنویسی/نماز
دوشنبه
ریاضی
هدیه ها
فارسی
اجتماعی
فارسی
سه شنبه
ریاضی
فارسی
قرآن
ورزش
اجتماعی
چهار شنبه
ریاضی
رباتیک
اجتماعی
علوم
قرآن
091266223498