پایه دوم

برنامه کلاسی پایه دوم

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
شنبه
علوم
ریاضی
فارسی
هدیه های آسمانی/نماز
علوم
یک شنبه
قرآن
کتابخوانی
نگارش
ریاضی
قرآن
دوشنبه
هدیه های آسمانی
علوم
فارسی
ریاضی
فارسی(خوشنویسی)
سه شنبه
ریاضی
ریاضی
فارسی
املا
ورزش
چهار شنبه
هنر
فارسی
رباتیک
نگارش
ریاضی
091266223498