پایه اول

برنامه کلاسی پایه اول

ایام هفته
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
زنگ چهارم
زنگ پنجم
شنبه
قرآن
بخوانیم
بنویسیم
ریاضی
هنر
یک شنبه
بخوانیم
بنویسیم
املا
ریاضی
علوم
دوشنبه
قرآن
علوم
بخوانیم
بنویسیم
ریاضی
سه شنبه
بخوانیم
بنویسیم
املا
ریاضی
ورزش
چهار شنبه
علوم
ریاضی تکمیلی تمرینی
بنویسیم
فارسی
ورزش

گالری فیلم

091266223498